JAZZY COUSCOUS             JAPAN
**************Distr. : JA -
     UK - Piccadilly
     US - Forced Exposure
Style  : house / techno / hip hop / drum'n'bass /JC   001   KLODIO         TOKTROIT            12"   04.2015
---------------------------------------------------------------------------------------
JC   010   KAZUMI WATANABE     GARUDA             12"   03.2018

    A1.   Garuda
    B1.   Garuda (Kuniyuki Remix)
---------------------------------------------------------------------------------------
JC   012   V / A          KUMO NO MUKO VOL.2       2LP   09.2019

LP 1  A1.   Miwako Saito      12 No Garnet
    A2.   Yoshio Suzuki      Touch Of Rain
    A3.   Ayuo Takahashi     Mizu Iro No Kagami
    B1.   Toru Hatano       Kanki
    B2.   Akira          Essence Of Beauty
    B3.   Osamu Mizukami     Flower Moon

LP 2  C1.   Tomoko Yasuno      Sur La Terra
    C2.   Masanori Sasaji     Rune
    C3.   Shi-Shonen       Harvest (Long Size)
    D1.   Flat Face        Hibi No Awa
    D2.   Hiroko Kokubu      Barcarolle
    D3.   Mio Fou         Picasso No Ao
=======================================================================================
    Home